Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Decorama, Groesbeek. KvK nr.54281849
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.
Groesbeek, 17 januari 2012

 
Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door Decorama aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Decorama aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 
Artikel 2. Offertes
 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend bedoelt, zowel voor Decorama als voor de potentiële koper.
 2. Acceptatie van het aanbod in de offerte kan koper middels (aan)betaling, schriftelijk waaronder per e-mail of telefonisch kenbaar maken. Acceptatie door Decorama volgt uit het sturen van een orderbevestiging, verzoek om (aan)betaling, of uitvoering van het in de offerte uitgebrachte aanbod.
 3. Decorama kan de offerte aanpassen en opnieuw aanbieden als er sprake is van tussentijds gewijzigde omstandigheden, zoals prijsaanpassingen van leveranciers, een kredietwaardigheidonderzoek negatief is, of anderszins omstandigheden hiertoe naar redelijkheid en billijkheid aanleiding geven.
 
Artikel 4. Aanbetaling of vooruitbetaling
 1. Decorama kan een aanbetaling of vooruitbetaling vragen als het te leveren product zodanig op persoonlijke wensen van de koper is afgestemd dat verkoop aan derden onmogelijk mag worden geacht.  Hieronder wordt onder meer begrepen het onuitwisbaar aanbrengen van persoonlijke teksten, data en afbeeldingen op het gewenste product.

Artikel 5. Prijzen
 1. Bij zakelijke relaties  vermeldt Decorama in de regel bij prijzen of deze inclusief of exclusief BTW zijn, bij geen vermelding dient, zoals in zakelijk verkeer gebruikelijk, de vermelde prijzen als exclusief BTW  te worden beschouwd.
 2. Bij particuliere relaties gelden prijzen als inclusief BTW.
 3. Prijzen vermeld op prijslijsten, website e.d. dienen te worden beschouwd als indicatief en vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.Artikel 6. Aflevering- en leveringstermijnen
 1. De door Decorama opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en aan de eventuele aan- of vooruitbetaling is voldaan. De door Decorama opgegeven levertijden zijn indicatief en nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
 2. Een overeengekomen fatale levertermijn vervalt indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Decorama kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 3. Aflevering geschiedt in principe af werkplaats Groesbeek.  Indien de koper een ander afleveringsadres wenst, zijn de kosten hiervan voor rekening koper. Hieronder kunnen zowel verzendkosten als afleveringskosten voor bezorging door Decorama worden begrepen.
 4. Verzending wordt sterk afgeraden, indien de koper hiertoe toch besluit, zullen breekbare goederen reizen voor risico van de koper.  Onder breekbare producten worden begrepen producten van glas zoals glaswerk, glasplaten en spiegels.
 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Decorama het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en daarmee ook te factureren.
 6. Tenzij kopers zelf voor een expediteur zorgen worden de goederen door Decorama verzonden op de naar Decorama’s oordeel gunstige wijze met door Decorama te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
 7. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal Decorama de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 8. Zodra goederen gereed zijn en de koper hiervan in kennis is gesteld, zal facturatie plaatsvinden.
   
Artikel 7. Aanlevering producten door koper
 1. Indien Decorama bewerkingen uitvoert op producten door de koper aangeleverd, wordt hiervoor geen aansprakelijkheid genomen, bewerkingen worden uitgevoerd voor risico van de koper. De garantie beperkt zich tot het opnieuw uitvoeren van de bewerkingen.
 2. Koper dient rekening te houden met een uitval van max. 10%, dit houdt in dat indien een vast aantal gewenst is, 10% meer aangeleverd dient te worden. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat tot 90% van het geleverde aantal teruggeleverd wordt met de uitgevoerde bewerking.  De uitval  wordt niet gecompenseerd.
 
Artikel 8. Reclame door de koper
 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens voor de uit te voeren bewerkingen die hij Decorama verstrekt heeft, indien deze niet volledig of gedetailleerd bevestigd zijn door Decorama, is een redelijke vrijheid van toepassing op artistieke of technische gronden. Tevens kunnen de door Decorama geleverde zaken van de omschrijving in de order afwijken voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
 2. Klachten van de koper dienen binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen aan Decorama schriftelijke ter kennis worden gebracht met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 
 
Artikel 9. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse.
 2. Uitsluitend indien overeengekomen, door overmaking op een door Decorama aangewezen bank- of girorekening, per omgaande of binnen de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.
 3. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
 4. Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen is Decorama gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,-- alles exclusief omzetbelasting.
 6. Indien in de financiële positie, of betalingsgedrag van koper een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
 1. Door Decorama geleverde zaken blijven eigendom van Decorama tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper aan Decorama verschuldigd is.
 2. Decorama is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar Decorama in eigendom toebehoren, te vorderen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 3.  Indien Decorama het nodig acht heeft Decorama het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te vragen.
 
 1. Artikel 11. Toepasselijk recht
 2. Op de door Decorama gedane offertes en op alle door Decorama aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
 
Artikel 12. Geschillenbeslechting
 1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Decorama aangegane overeenkomsten en door Decorama verrichte leveringen en diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
 
 
 | Meer

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Informatie

Over ons

Decorama is een familiebedrijf dat in 1998 is gestart door Henk en Ineke bouckaert. 
In 2012 heeft hun zoon Arjan het volledig overgenomen en een flinke boost gegeven door te investeren in technieken en machines. Hierdoor is nu (bijna) alles in eigen huis mogelijk.
Daardoor kunnen wij hoge kwaliteit en service beloven. Elk jaar worden er diverse workshops en cursussen gevolgd in binnen en buitenland om de kennis te vergroten. 
Ook is al het personeel begonnen als stagaire en zijn ze meerdere jaren betrokken bij het bedrijf. 

Contactgegevens

Decorama Glas & Graveerserice
De Hoge Brug 24-A
6581 AJ  Malden
Tel: 024-6758758
E-mail: info@decorama.nl

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webwinkel

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Geachte bezoeker,

De webshop wordt op dit moment vernieuwd.
Dit gaat een aantal weken duren dus het kan zijn dat u een bepaald product niet kunt vinden.
Nee gerust contact met ons op via
E-mail: info@decorama.nl
of telefonisch: 024-675875

Excuses voor het ongemak!

Groetejes,
Team Decorama